Programa Mares entre dos cultures

Home / Àrea Immigració i Salut / Programa Mares entre dos cultures

La salut materno-infantil de les mares immigrants i els seus fills i filles menors de tres anys presenta un ventall de necessitats insatisfetes en salut reproductiva, cobertura vacunal, alimentació infantil, estimulació del desenvolupament psicomotor dels nens/es i xarxes de suport social a la maternitat.

El Programa “Mares entre dos cultures” en col·laboració activa amb hospitals públics de Catalunya, ofereix activitats grupals d’educació sanitària intercultural adreçades a mares immigrants de diversos orígens amb fills i filles menors de tres anys.

madres2culturas_0

L’objectiu és millorar la cobertura de necessitats insatisfetes en l’àmbit de la prevenció i promoció de la salut materno-infantil, enfortir les competències maternes i les xarxes de suport social funcionals per a les mares.

La cartera de prestacions és la següent:

 • Els grups són un punt de trobada per a que les mares expressin i comparteixin amb altres mares els seus projectes, dubtes i dificultats.
 • Orientació sobre recursos públics de planificació familiar, suport per a millorar la formació i recursos per a trobar feina i ajudes socials.
 • Orientació i informació útil per a criar als filles i filles d’una manera saludable.
 • Suport per a fer créixer les aspiracions vitals de les mares i afrontar els reptes i les dificultats socials i personals.

Garantim comunicació honesta, respecte a les decisions i valors de les mares i confidencialitat absoluta.

La participació als grups és gratuïta i en horaris que faciliten l’assistència. Durant les sessions es disposa de servei de guarderia gratuïta.


JORNADA MADRES ENTRE DOS CULTURAS 2018

La Asociación Salud y Familia organiza la jornada Madres entre dos culturas el martes 27 de noviembre en el Caixa Forum de Madrid, en este evento, además de presentarse el programa, se tratará de la La problemática socio laboral del trabajo doméstico y de cuidado y las Experiencias y Buenas Prácticas de organizaciones y mujeres líderes de origen inmigrante.

GALERÍA DE FOTOS

thumbnail of Jornada MADRES ENTRE DOS CULTURAS_2
Programa


FAMÍLIES NOMBROSES

Què és una família nombrosa?

Composició de les famílies nombroses

Segons la normativa aplicable, s'entén per família nombrosa aquella que està formada per:

 • Un o dos ascendents amb tres fills o més (menors de vint-i-un anys o fins als vint-i-cinc inclosos, si cursen estudis oficials i conviuen amb els ascendents), siguin comuns o no.
 • Un o dos ascendents amb dos fills o filles, siguin comuns o no, sempre que almenys un d'aquests tingui reconeguda una discapacitat o estigui incapacitat per treballar.
 • Dos ascendents amb dos fills o filles, siguin comuns o no, quan tots dos ascendents tinguin reconeguda una discapacitat o almenys un d'ells tingui un grau de discapacitat igual o superior al 65%, o estiguin incapacitats per treballar. S'entén que queden integrades dins d'aquest supòsit les famílies formades per una sola persona progenitora que acrediti un grau de discapacitat igual o superior al 65% o estigui incapacitada per treballar, amb dos fills o filles.
 • El pare o la mare separats o divorciats, amb tres fills o més al seu càrrec, siguin comuns o no, encara que estiguin en diferents unitats familiars, sempre que es trobin sota la seva dependència econòmica, tot i que no visquin en el domicili conjugal.
 • Dos o més germans o germanes orfes de pare i mare sotmesos a tutela, acolliment o guarda que convisquin amb la persona tutora, acollidora o guardadora, però que no depenguin econòmicament d'aquesta.
 • Tres o més germans o germanes orfes de pare i mare, majors de divuit anys, o dos si un d'ells té reconeguda una discapacitat, que convisquin i tinguin una dependència econòmica entre ells.
 • Una persona progenitora amb dos fills o filles, quan hagi mort l'altra persona progenitora

BENEFICIS: 


FAMÍLIA MONOPARENTAL:

Què és una família monoparental?

Segons la normativa aplicable, s'entén per família monoparental aquella que està formada per un o més fills menors de vint-i-un anys, o de vint-i-sis si estudien, que conviuen amb una sola persona i en depenen econòmicament.

Les famílies monoparentals poden estar formades per:

 • Una persona progenitora i els seus fills o filles que conviuen amb altres persones amb les quals no tenen un vincle matrimonial ni formen una unió estable de parella.
 • Una persona vídua o en situació equiparada amb fills o filles a càrrec.
 • Una persona separada o divorciada que té la guarda dels seus fills o filles i que compleix algun dels requisits següents:
  • No percebre la pensió d'aliments fixada judicialment.
  • Percebre la pensió per un import inferior al 50% de l'IRSC (índex de renda de suficiència de Catalunya) per cada infant.
  • En el cas que la persona hagi patit abandonament o violència masclista, d'acord amb la Llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista amb infants a càrrec.
  • En el cas que un progenitor tingui infants a càrrec i que l'altre progenitor estigui empresonat o hospitalitzat o en altres situacions similars durant un any o més.
Categories

Hi ha dues categories de famílies monoparentals: l'especial i la general.

 • Especial:
  • Famílies monoparentals amb dos fills o més.
  • Famílies monoparentals en les quals el progenitor o un fill o filla tingui reconeguda una discapacitat o estigui incapacitat per treballar.
 • General: La resta de famílies monoparentals.

BENEFICIS:


FINANÇADORS:

Logo+MEYSS-SGIE-DGM
LOGO-FAMI

thumbnail of Madres entre dos culturas CASTELLÀ IMPRENTA BAIXA
Madres entre dos culturas CASTELLÀ IMPRENTA BAIXA

thumbnail of Madres entre dos culturas ÀRAB IMPRENTA BAIXA
Madres entre dos culturas ÀRAB IMPRENTA BAIXA

thumbnail of Madres entre dos culturas URDÚ IMPRENTA BAIXA
Madres entre dos culturas URDÚ IMPRENTA BAIXA

thumbnail of Madres entre dos culturas XINÉS IMPRENTA BAIXA
Madres entre dos culturas XINÉS IMPRENTA BAIXA


NOTÍCES RELACIONADES


PUBLICACIONS DESTACADES

[wpv-view name="vista-publicaciones" areadetrabajo="mares-entre-dos-cultures"]