Programa Oportunitats

Home / Àrea de Maternitat a Risc / Programa Oportunitats

TAULA DE CONTINGUT
  Add a header to begin generating the table of contents

  Les mares adolescents i joves afronten aviat la responsabilitat de criar els seus fills i les seves filles i alhora volen tirar endavant els seus projectes de vida. Compartir aquest camí amb mares de la mateixa edat ofereix oportunitats d’aprendre les unes de les altres, trobar suport i fer amistats.

  El Programa “Oportunitats” en col·laboració activa amb hospitals públics de Catalunya ofereix activitats grupals adreçades a mares adolescents i joves orientades a enfortir les competències maternes, estimular les xarxes de suport social funcionals per a les mares i garantir la planificació familiar.

  La cartera de prestacions és la següent:

  • Els grups són un punt de trobada per a que les mares expressin i comparteixin amb altres mares els seus projectes, dubtes i dificultats.
  • Orientació sobre recursos públics de planificació familiar, suport per a millorar la formació i recursos per buscar feina i ajudes socials.
  • Orientació per pujar els infants de manera saludable.
  • Suport per a fer créixer les aspiracions vitals de les mares i afrontar els reptes i les dificultats socials i personals.

  Garantim comunicació honesta, respecte a les decisions i valors de les mares i confidencialitat absoluta.

  Programa-Oportunitats

  La participació als grups és gratuïta i en horaris que faciliten l’assistència. Durant les sessions es disposa de servei de guarderia gratuïta.


  Jornades de portes obertes als centres educatius (0-16 anys)

  Abans del període de preinscripció, els centres organitzen trobades, visites i jornades de portes obertes perquè les famílies puguin conèixer el seu funcionament, els serveis que ofereixen i el projecte de centre o el caràcter propi de cadascun.

  Aquí podeu consultar els centres


  Jornada Diversitat Familiar (4 de novembre 2014 - Palau Macaya)

  thumbnail of Programa Jornada Diversitat Familiar_1
  Programa

  thumbnail of Evoluciónyactualidadfamilias
  Intervenció de la Sra. Teresa Castro

  thumbnail of Compaire
  Intervenció del Sr. Juanjo Compairé

  thumbnail of Sánchez Miret
  Intervenció de la Sra. Cristina Sánchez-Miret

  thumbnail of Declaració Jornada DIVERSITAT FAMILIAR
  Declaració


  FAMÍLIES NOMBROSES

  Què és una família nombrosa?

  Composició de les famílies nombroses

  Segons la normativa aplicable, s'entén per família nombrosa aquella que està formada per:

  • Un o dos ascendents amb tres fills o més (menors de vint-i-un anys o fins als vint-i-cinc inclosos, si cursen estudis oficials i conviuen amb els ascendents), siguin comuns o no.
  • Un o dos ascendents amb dos fills o filles, siguin comuns o no, sempre que almenys un d'aquests tingui reconeguda una discapacitat o estigui incapacitat per treballar.
  • Dos ascendents amb dos fills o filles, siguin comuns o no, quan tots dos ascendents tinguin reconeguda una discapacitat o almenys un d'ells tingui un grau de discapacitat igual o superior al 65%, o estiguin incapacitats per treballar. S'entén que queden integrades dins d'aquest supòsit les famílies formades per una sola persona progenitora que acrediti un grau de discapacitat igual o superior al 65% o estigui incapacitada per treballar, amb dos fills o filles.
  • El pare o la mare separats o divorciats, amb tres fills o més al seu càrrec, siguin comuns o no, encara que estiguin en diferents unitats familiars, sempre que es trobin sota la seva dependència econòmica, tot i que no visquin en el domicili conjugal.
  • Dos o més germans o germanes orfes de pare i mare sotmesos a tutela, acolliment o guarda que convisquin amb la persona tutora, acollidora o guardadora, però que no depenguin econòmicament d'aquesta.
  • Tres o més germans o germanes orfes de pare i mare, majors de divuit anys, o dos si un d'ells té reconeguda una discapacitat, que convisquin i tinguin una dependència econòmica entre ells.
  • Una persona progenitora amb dos fills o filles, quan hagi mort l'altra persona progenitora

  BENEFICIS: 


  FAMÍLIA MONOPARENTAL:

  Què és una família monoparental?

  Segons la normativa aplicable, s'entén per família monoparental aquella que està formada per un o més fills menors de vint-i-un anys, o de vint-i-sis si estudien, que conviuen amb una sola persona i en depenen econòmicament.

  Les famílies monoparentals poden estar formades per:

  • Una persona progenitora i els seus fills o filles que conviuen amb altres persones amb les quals no tenen un vincle matrimonial ni formen una unió estable de parella.
  • Una persona vídua o en situació equiparada amb fills o filles a càrrec.
  • Una persona separada o divorciada que té la guarda dels seus fills o filles i que compleix algun dels requisits següents:
   • No percebre la pensió d'aliments fixada judicialment.
   • Percebre la pensió per un import inferior al 50% de l'IRSC (índex de renda de suficiència de Catalunya) per cada infant.
   • En el cas que la persona hagi patit abandonament o violència masclista, d'acord amb la Llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista amb infants a càrrec.
   • En el cas que un progenitor tingui infants a càrrec i que l'altre progenitor estigui empresonat o hospitalitzat o en altres situacions similars durant un any o més.

  Categories

  Hi ha dues categories de famílies monoparentals: l'especial i la general.

  • Especial:
   • Famílies monoparentals amb dos fills o més.
   • Famílies monoparentals en les quals el progenitor o un fill o filla tingui reconeguda una discapacitat o estigui incapacitat per treballar.
  • General: La resta de famílies monoparentals.

  BENEFICIS: 


  thumbnail of Folleto Oportunidades_cast_0
  Díptic programa castellà

  thumbnail of Folleto Oportunitats_cat_0
  Díptic programa català


  Notícies Relacionades


  Publicacions destacades

  [wpv-view name="vista-publicaciones" areadetrabajo="programa-oportunitats "]