Evolucionant en Igualtat

Home / Àrea Bancs del Temps i Cohesió Social / Evolucionant en Igualtat

L’actual Projecte EVOLUCIONANT EN IGUALTAT és un Projecte de continuïtat que fomenta el desenvolupament d'una sòlida base de diàleg intercultural a favor de la igualtat entre homes i dones de tots els orígens impulsant una visió prospectiva i innovadora dels reptes i els avanços que dones i homes tenen com a protagonistes de les seves vides i promotors/es de transformacions socials d'abast col·lectiu

El Projecte es basa en valors humanistes i democràtics, presents a totes les cultures dels participants, que tenen com a finalitat construir societats més justes, equitatives i tolerants. Es pretén analitzar els reptes que les dones i homes de totes i cadascuna de les cultures tenim per endavant alhora que anticipar propostes per a evolucionar plegats i generar millores multidireccionals en la situació personal, familiar, jurídica, educativa, social i econòmica de tothom.

Els resultats que s'esperen assolir com a fruit del procés de reflexió intercultural són produir un conjunt de propostes per a que les dones i homes d'origen llatí, magrebí i pakistanès puguin a) Desenvolupar el seu potencial humà, b) Veure respectats en la pràctica els seus drets bàsics, c) Sortir de l'aïllament social en el qual sovint es troben  dones, d) Ésser agents actius de transformacions socials a les seves comunitats, e) Contribuir en igualtat de condicions a la construcció d'una societat més igualitària, equitativa i inclusiva per a les cultures.

Objectius:

  • Construcció d'un espai intercultural amb lideratge de gènere a favor de la igualtat entre dones i homes de tots els orígens per desenvolupar anàlisi holístic i horitzons comuns en equitat i tolerància
  • Afavorir diàleg intercultural entre homes i dones de tots els orígens per impulsar visió prospectiva dels reptes i avanços d'ambdós com a protagonistes de llurs vides i promotors de transformacions

AMB LA COL·LABORACIÓ DE:

Obra Social La Caixa

ORGANITZACIONS COL·LABORADORES:

amigos_mira_espana
Homes
acesop

thumbnail of Projecte EVOLUCIONANT EN IGUALTAT
Projecte EVOLUCIONANT EN IGUALTAT

thumbnail of Aportaciones principales Seminario Mujeres y Hombres Magrebís
Aportaciones principales Seminario Mujeres y Hombres Magrebís

thumbnail of Aportaciones principales Seminario Mujeres y Hombres Latinas_os
Aportaciones principales Seminario Mujeres y Hombres Latinas_os

thumbnail of Programa Seminario Reflexión Mujeres y Hombres. Magreb
Programa Seminario Reflexión Mujeres y Hombres. Magreb

thumbnail of Programa Seminari Reflexió Dones i Homes. Llatins_es_1
Programa Seminari Reflexió Dones i Homes. Llatins_es

thumbnail of Programa Seminari Reflexió Dones i Homes Pakistan_1
Programa Seminari Reflexió Dones i Homes Pakistan

thumbnail of Aportaciones principales Seminario Mujeres y Hombres Pakistanis
Aportaciones principales Seminario Mujeres y Hombres Pakistanis

thumbnail of Aportacions principals Seminari Llatines.
1301Programa Seminari Reflexió Dones Magrebines

thumbnail of EVOLUCIONANTJUNTES
EVOLUCIONANTJUNTES

thumbnail of Programa Seminari Reflexió Dones Llatines_1
Programa Seminari Reflexió Dones Llatines

thumbnail of 1301Programa Seminari Reflexió Dones Magrebines_0
Aportacions principals Seminari Llatines

thumbnail of Programa Conferencia Final EVOLUCIONANT EN IGUALTAT
Programa Conferencia Final EVOLUCIONANT EN IGUALTAT

thumbnail of Aportacions principals Seminari Dones Magrebines.
Aportacions principals Seminari Dones Magrebines

thumbnail of Programa Seminari Reflexió Dones Pakistaneses
Programa Seminari Reflexió Dones Pakistaneses

thumbnail of Programa Conferencia Final EVOLUCIONANT JUNTES
Programa Conferencia Final EVOLUCIONANT JUNTES

thumbnail of Aportacions principals Seminari dones Pakistaneses.
Aportacions principals Seminari dones Pakistaneses

Relatoria_ASF-EvolucionantIgualtat_CAT3
Relatoria_ASF-EvolucionantIgualtat_CAT3

Relatoria_ASF-EvolucionantIgualtat_CAT3
Relatoria_ASF-EvolucionantIgualtat_CAT3