AVÍS LEGAL

D'acord amb l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), ASOCIACION SALUD Y FAMILIA informa de les següent dades:

1.- TITULAR WEB

El titular d'aquesta pàgina web és ASOCIACION SALUD Y FAMILIA amb CIF G58310376, denominació comercial ASOCIACION SALUD Y FAMILIA i domicili social al Via Laietana 40, 3-2 B de Barcelona, 08003, Barcelona.

La direcció de correu electrònic de contacte de l'empresa és saludyfamilia@saludyfamilia.es.

La present informació regula les condicions d'ús, les limitacions de responsabilitat i les obligacions que els usuaris de la pàgina Web que es publica sota el nom del domini www.saludyfamilia.es, les quals els usuaris assumeixen i es comprometen a respectar.

2.- OBJECTE

A través d'aquest lloc Web, ASOCIACION SALUD Y FAMILIA ofereix el seus serveis buscant satisfer les necessitats dels nostres usuaris, facilitant l'accés a la utilització dels nostres serveis i guiant-los als passos que deuen seguir a la navegació.

3.- POLÍTICA D'ENLLAÇOS

En cas que un usuari introdueixi un enllaç des del seu pròpia pàgina web a la de ASOCIACION SALUD Y FAMILIA, aquest enllaç únicament vincularà amb la pàgina principal d'aquest últim però no podrà reproduir-la de cap manera i, en cas que es visualitzin els seus continguts amb continguts aliens, aquests continguts aliens no podran portar a error, confusió o engany als usuaris sobre la procedència dels continguts ni suposar un acte de comparació, imitació deslleial o aprofitament de la reputació del nom de ASOCIACION SALUD Y FAMILIA.

Des de la pàgina on s'introdueix l'enllaç no es realitzarà cap tipus de manifestació falsa o inexacta sobre ASOCIACION SALUD Y FAMILIA, les seves empreses associades o treballadors, ni s'indicarà que es disposa del seu consentiment per a inserir aquest enllaç o que guarda relació amb ells.

La pàgina que introdueixi l'enllaç ha de complir la llei i no disposar o enllaçar amb continguts il·lícits o contraris a la moral i els bons costums.

L'existència de pàgines amb enllaços no suposa que existeixin acords amb els responsable o titulars d'aquestes pàgines, per tant, ASOCIACION SALUD Y FAMILIA no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, error o inutilitat dels seus continguts, dels quals és desconeixedor. En tot cas, si l'usuari tingués coneixement de que les pàgines enllaçades remeten a pàgines amb continguts o serveis il·lícits o contraris a la moral, hauria de posar-los en coneixement de ASOCIACION SALUD Y FAMILIA, mitjançant la direcció de correu saludyfamilia@saludyfamilia.es.

4.-CONDICIONS D'ÚS

La utilització de la pàgina com a Usuari i implica l'acceptació de les condicions de l'avís legal, política de privacitat i condicions d'ús. Si l'usuari no estigués conforme, s'abstindrà d'utilitzar-la. L'usuari està obligat i es compromet a utilitzar la pàgina i els seus continguts d'acord amb la legislació vigent, l'avís legal i qualsevol altre avís contingut en aquesta pàgina, així com les normes de convivència, moral i bons costums generalment acceptats.

L'Usuari s'obliga i es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers qualsevol contingut de la pàgina, tals com informacions, textos, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, gravacions, software, logotips, marques, icones, tecnologia, disseny, codis o qualsevol altre material al que tingués accés a la seva condició d'usuari de la pàgina, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu.

5.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol tipus que apareixen en aquesta pàgina són propietat de ASOCIACION SALUD Y FAMILIA o, en tot cas, de tercers que han autoritzar el seu ús, sense que pugui entendre’s que l’ús o accés al portal o als seus continguts doni dret a l’usuari sobre les citades maques, noms comercials o signes distintius. Igualment, no es poden entendre com a cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació que existeixen o puguin existir sobre els seus continguts.

6- POLÍTICA D'ENLLAÇOS

En cas que un usuari introdueixi un enllaç des del seu pròpia pàgina web a la de ASOCIACION SALUD Y FAMILIA, aquest enllaç únicament vincularà amb la pàgina principal d'aquest últim però no podrà reproduir-la de cap manera i, en cas que es visualitzin els seus continguts amb continguts aliens, aquests continguts aliens no podran portar a error, confusió o engany als usuaris sobre la procedència dels continguts ni suposar un acte de comparació, imitació deslleial o aprofitament de la reputació del nom de ASOCIACION SALUD Y FAMILIA.

Des de la pàgina on s'introdueix l'enllaç no es realitzarà cap tipus de manifestació falsa o inexacta sobre ASOCIACION SALUD Y FAMILIA, les seves empreses associades o treballadors, ni s'indicarà que es disposa del seu consentiment per a inserir aquest enllaç o que guarda relació amb ells.

La pàgina que introdueixi l'enllaç ha de complir la llei i no disposar o enllaçar amb continguts il·lícits o contraris a la moral i els bons costums.

L'existència de pàgines amb enllaços no suposa que existeixin acords amb els responsable o titulars d'aquestes pàgines, per tant, ASOCIACION SALUD Y FAMILIA no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, error o inutilitat dels seus continguts, dels quals és desconeixedor. En tot cas, si l'usuari tingués coneixement de que les pàgines enllaçades remeten a pàgines amb continguts o serveis il·lícits o contraris a la moral, hauria de posar-los en coneixement de ASOCIACION SALUD Y FAMILIA, mitjançant la direcció de correu saludyfamilia@saludyfamilia.es.

 7.- XARXES SOCIALS OFICIALS

El prestador de serveis de les pàgines oficials de ASOCIACION SALUD Y FAMILIA a les xarxes socials de ASOCIACION SALUD Y FAMILIA amb CIF G58310376 i domicili a Via Laietana 40, 3-2 B de BARCELONA, 08003, BARCELONA. Per a qualsevol consulta, l’usuari podrà dirigir-se aquesta adreça o bé al correu electrònic saludyfamilia@saludyfamilia.es.

L’accés i ús d’aquestes pàgines comporta l’acceptació de les condicions generals d’ús de xarxes socials i la política de privacitat detallada a continuació i es completa amb la política i les normes de les plataformes de cada xarxa social.

Condicions d’ús de les pàgines oficials de [NOMBRE COMERCIAL] a les xarxes socials

Si us plau, llegeixi la Política de privacitat de les xarxes socials a les que accedeixi, ja que contenen tota la informació relativa als seus drets i obligacions com a usuaris de les pàgines oficials de ASOCIACION SALUD Y FAMILIA a les xarxes socials.

Quan l’usuari accedeix o utilitza les pàgines oficials de ASOCIACION SALUD Y FAMILIA a les xarxes socials, manifesta el seu consentiment i acceptació del compliment d’allò establert a les presents condicions d’ús.

L’accés i ús de les pàgines oficials de ASOCIACION SALUD Y FAMILIA a les xarxes socials no està permès a menors de 14 anys.

Usos permesos i usos prohibits

A través de les pàgines oficials de ASOCIACION SALUD Y FAMILIA a les xarxes socials es facilita un espai en el qual l’usuari pot publicar i intercanviar informació i continguts, així com establir comunicació amb d’altres usuaris.

L’ús per part de l’usuari de les pàgines oficials de ASOCIACION SALUD Y FAMILIA no poden tenir finalitat econòmica ni comercial.

L'usuari està obligat a fer un ús raonable de les pàgines oficials de ASOCIACION SALUD Y FAMILIA a les xarxes socials i el seu contingut, segons les possibilitats i fins pels quals està dissenyat, segons els usos i costums, moral, legislació i normes publicades per les xarxes socials. L'usuari serà l’únic responsable de la informació, imatges, opinions, referències o contingut de qualsevol tipus que comuniqui, transmeti, faci disponible o exposi a través de les pàgines oficials de ASOCIACION SALUD Y FAMILIA a les xarxes socials

ASOCIACION SALUD Y FAMILIA no es fa responsable del contingut publicat per l'usuari i declara expressament que no s'identifica amb cap de les opinions que els usuaris puguin publicar a les pàgines oficials de ASOCIACION SALUD Y FAMILIA a les xarxes socials, les conseqüències de les quals es farà totalment responsable l'emissor.

8.- DESCÀRREC DE RESPONSABILITAT

ASOCIACION SALUD Y FAMILIA inclou en el seu lloc web una sèrie de continguts sobre les seves activitats, productes, estructura, gestió i equips propis d'un lloc web corporatiu. ASOCIACION SALUD Y FAMILIA exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol tipus que puguin sorgir de l'accés al contingut, informació, publicitat, opcions, conceptes i imatges facilitades als usuaris.

En qualsevol cas, ASOCIACION SALUD Y FAMILIA no és responsable de:

  • El mal ús que l’usuari pugui realitzar del lloc web.
  • La continuïtat dels continguts.
  • L’absència de virus o d’altres components maliciosos al lloc web o al servidor que els subministra, tant en la visualització del continguts com a la descàrrega.
  • Els continguts i serveis prestats per altres llocs webs als que es pugui tenir accés des de les pàgines webs dels que és titular.
  • El major o menor rendiments dels continguts de la pàgina web
  • Els danys o perjudicis que pogués causar a qualsevol persona que infringeixi les condicions, normes i instruccions d’ús establertes a aquesta pàgina web.
  • Els danys produïts per la vulneració dels sistemes de seguretat del lloc web.
  • El mal funcionament del software que pugui ser necessari per poder visualitzar determinats continguts de la pàgina.
  • Qualsevol acció o actuació que pogués realitzar-se en relació amb la vulneració dels drets de tercers, especialment els referits a la imatge i la propietat industrial o intel·lectual.
  • L’edició, revisió, censura i verificació dels continguts de les pàgines webs als que els usuaris puguin connectar-se a través d’hipervincles.

Exempció de responsabilitat pel funcionament del lloc web

ASOCIACION SALUD Y FAMILIA ofereix els seus serveis i continguts de forma permanent utilitzant tots els mitjans tècnics al seu abast per fer aquesta prestació satisfactòriament.

ASOCIACION SALUD Y FAMILIA pot, quan ho consideri convenient, realitzar correccions, millores o modificacions en la informació continguda al seu lloc, sense que això doni dret a cap reclamació, indemnització o reconeixement de cap responsabilitat.

ASOCIACION SALUD Y FAMILIA no serà responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin derivar de la disponibilitat i continuïtat tècnica del funcionament del lloc Web. En qualsevol cas, ASOCIACION SALUD Y FAMILIA durà a terme totes les actuacions necessàries per restaurar el servei en cas de fallida tècnica.

9.- LEGISLACIÓ i JURISDICCIÓ

ASOCIACION SALUD Y FAMILIAes reserva el dret d'introduir les accions civils o penals que consideri oportunes per l'ús indegut del seu lloc web i continguts o per incompliment d'aquests termes i condicions. Si hi ha discrepància entre les disposicions del present Avís Legal i les condicions particulars de cada servei específic, prevaldrà en aquests últims.

En el cas que qualsevol disposició o disposicions incloses en aquest Avís Legal es consideri invàlida o inaplicable, total o parcial, per qualsevol jutjat, Tribunal o òrgan administratiu, no afectarà la resta de disposicions d'aquest Avís Legal, o les condicions particulars dels diferents serveis d'aquest lloc Web

El no exercir o executar, per part de ASOCIACION SALUD Y FAMILIA de qualsevol dret o disposició continguda en aquests termes i condicions no constituirà una renúncia de la mateixa, excepte que reconegui per escrit per la seva part. La relació entre l'usuari i el proveïdor es regeix per la normativa vigent i aplicable en el territori espanyol. Si sorgís una disputa, les parts poden sotmetre els seus conflictes a l'arbitratge o anar a la jurisdicció ordinària complint la normativa sobre la jurisdicció i competència en aquest sentit.